Logo PIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944


49. Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie

 

Dnia 6 listopada 2010 w domu SPK w Toronto, przy 206 Beverley St., odbył się 49. Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. Prezesem Stowarzyszenia na kolejną kadencję wybrany został ponownie kol. Hieronim Teresiński.

Kuluary Zjazdu: kol. kol. Janusz Bujnowski, Mariusz Kalisiak, Janusz Majerski


W skład prezydium Zjazdu wchodzili: przewodniczący Jerzy Bulik, wiceprzewodniczący Jan Cylke i sekretarz Zbigniew Balkowski. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele oddziałów: Toronto, Mississauga, London, Hamilton i Kitchener. Łączna liczba obecnych i proxy wynosiła 46.

Kol. Hieronim Teresiński poprosil o minutę ciszy dla uczczenia pamięci zmarłych  członków SIP oraz ofiar katastrofy polskiego  samolotu rządowego pod Smoleńskiem w kwietniu 2010.

Porządek obrad w początkowej części obejmował standardowe punkty, jak wybór prezydium, komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad.

Odczytane zostały protokoły z Walnego Zjazdu w London w roku 2008 i z Toronto w roku 2009. Protokoły przyjęto przez aklamację. W późniejszej dyskusji nastąpił powrót do sprawozdań i zgłoszone zostały uwagi. Jedna z ważniejszych uwag dotyczyła numeracji protokołów, a tym samym zjazdów. Uważano, że zjazdy sprawozdawcze i sprawozdawczo wyborcze mają taką sama moc i różnią się tylko tym, że są na nich wybory, lub ich nie ma. Opowiadano się za tym, aby numerowane były wszystkie zjazdy.

Następnie zostały przedstawione sprawozdania prezesa, przewodniczących oddziałów, skarbnika, Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej i Komisji Etyki. W sprawozdaniach zawarte byly sprawy istotne dla oddzialow, finansowe, w tym informacje o wplywach ze skladek.


Kol. Hieronim Teresiński - prezes Zarządu Głównego SIP
w swoim sprawozdaniu podkreślił znaczenie rozwoju organizacji oraz naboru nowych członków. Poruszył sprawę zaległych składek członkowskich od oddziałów do ZG. Omówił działalność SIP w minionym okresie oraz zadania na rok przyszły, takie jak rekrutacja nowych członków oraz umacnianie statusu naszej organizacji. Podkreślił udzial wielu osob w rozwoju stowarzyszenia, w tym udział Andrzeja Sochaja prezydenta zakładów produkcji części samolotowych.


Kol. Krystyna Sroczyńska - Oddział Toronto
mowiła o wielu istotnych sprawach oddziału oraz wydarzeniach, jak np.wspólne z ZG zorganizowanie spotkania z Radcą Handlowym. Opłatki i "Wine and Cheese Party", odczyty i pikniki odnowily dawne czlonkostwa oraz zapisalo się kilku nowych członków. Podkreśliła łączność z ZG i innymi oddziałami. Mowila o działaniu sekcji filmowej. Na wiosnę miał miejsce Walny Zjazd Sprawozdawczy Oddziału Toronto. Siedzibą Oddziału jest dom Koła 20 SPK.


Kol. Sławomir Basiukiewicz - Oddział Mississauga
przedstawił działalność Oddziału Mississauga. M.in.: Publikowanie magazynu " New Link". Kursy Master Cam. Prezentacja "SolidWorks". Przygotowanie sympozjum w Toronto na temat materiałów kompozytowych. Organizowanie pikników z Oddziałem w Hamilton w Valence Conservation Area.  Przyciąganie młodych ludzi. Ogłaszanie możlwosci o zatrudnieniu. Podkreślił, że po latach bezdomności, znaleźli siedzibę w CYCLONE MANUFACTURING, dzięki kol. Andrzejowi Sochajowi prezydentowi tej firmy.


Kol. Bartłomiej Froncisz - Oddział London
powiedział, że Oddział gości grupy niezrzeszone. Wświetlane są filmy, które przyciągają ludzi z zewnątrz. Wspierany jest program harcerzy. Członkostwo wzrosło. Zaproszono firmę produkującą czarne skrzynki do lokomotyw i odbyła się prelekcja na ten temat.


Kol. Ryszard Murynowicz - Oddział Hamilton
przedstawił członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i stan członkowski Oddziału. Organizują spotkania i prelekcje na tematy techniczne i polonijne, a także mistrzostwa w tenisie stołowym, na które zapraszają inne oddziały.


Kol. Jerzy Bulik - Oddział Kitchener
mówił o inicjatywie ich zarządu w zorganizowaniu w polskiej szkole konkursu na wybór sławnego Polaka. Zebrano wszystkie osoby pochodzenia polskiego na tym terenie. Przypomniał, że składka nie zmieniła się od długiego czasu i wynosi $42 rocznie od osoby pracującej i $24 od osoby niepracującej. Mówił o współpracy z lokalnym radiem.


Kol. Andrzej Wojtala - Skarbnik.
przedstawił stan konta i sprawy finansowe.


Kol. Ryszard Murynowicz - Komisja Rewizyjna
przedstawił sprawozdanie. Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium z podziękowaniem.


Kol. Kazimierz Babiarz - Komisja statutowa,
przedstawił sprawozdanie i nawiązał do spraw poruszanych na Walnym Zjeździe w London dotyczących statutu.


Kol. Juliusz Kirejczyk - Komisja Etyki
stwierdził, że Komisja nie publikuje sprawozdań, jednakże każdy członek może zwrocić się z prośbą o otrzymanie pisemnego raportu.


Wybory
Kol. Hieromim Teresiński przeszedł jednogłośnie jako prezes SIP, nie było innego kandydata. Przeczytał listę proponowanego zarządu. Kandydaci zostali przyjęci. Wybrano Komisję Rewizyjną i Komisję Etyki. Wstępnie została powołana komisja obchodów 70-lecia SIP i wstępnie zgłoszono osoby do komisji. Program działania ustalony będzie później. Pełna lista zarządu ogłoszona będzie wkrótce.

W czasie Zjazdu wiele uwagi poświęcono magazynowi "New Link". Magazyn przedstawia osiągnięcia polskich inżynierów w Kanadzie i w Polsce na przestrzeni lat. Koszty "New Link" były pokryte ogłoszeniami. Największą pomoc w finansowaniu magazynu uzyskano od firmy Cyclon Manufacturing oraz Credit Union. W tym roku nie ma z czego pokryć kosztów. 

Poświęcono też dużo uwagi budżetowi i dyskutowano o możliwościach poprawienia sytuacji finansowej, tak aby nie bylo deficytu i naruszania certyfikatów.  Proponowano utworzenie komisji do zbierania środków i dofinansowania SIP.

Przedstawiono kilka wniosków.m.in: Powołać komisję ds funduszy. Dostarczyć projekt budżetu. Poruszane sprawy będą omawiane na inauguracyjnym zebraniu Zarządu Głównego SIPwK.

Zebranie rozpoczęło się około godziny 11:30, zakończenie nastąpiło około godziny 17:30.  O godzinie 13:30 przerwano obrady na okres niepełnej godziny, na obiad, który był podany na miejscu. Zjazd odbył się w dobrej atmosferze.


Oprac. Krystyna Sroczyńska - przewodnicząca SIP OT.
(powyższa relacja nie jest oficjalnym sprawozadaniem ze Zjazdu)

 

Minuta ciszy w hołdzie zmarłym członkom SIPwK a także ofiarom tragedii pod Smoleńskiem
Nowy numer "New Link" wzbudził duże zainteresowanie zebranych
Uczestnicy Zjazdu: kol. kol. Bartłomiej Froncisz, Tomasz Kaczor, Adam Zochowski
Kol. kol. Andrzej Wojtala, Ryszard Murynowicz, Stanisław Kulina, Andrzej Felińczak
Na pierwszym planie - kol. Alicja Willman
Kol. kol. Grzegorz Tautt, Mariusz Kalisiak
Sprawozdanie Oddziału Toronto wygłasza przewodnicząca, kol. Krystyna Sroczyńska.
Głos zabiera skarbnik Zarządu Głównego SIP, kol. Andrzej Wojtala. W prezydium Zjazdu od lewej: kol. kol Jan Cylke, Jerzy Bulik i Zbigniew Balkowski.
Nowy / stary Prezes SIP - kol. Hieronim Teresiński

 

Fotografie: Kazimierz Babiarz, Sławek Basiukiewicz, Janusz Bujnowski, Maria Świętorzecka,