Logo PIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Spotkanie z profesorami AGH

 

W dniu 14 maja w Konsulacie RP w Toronto miało miejsce spotkanie z profesorami z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie przebywającymi na wizycie roboczej w Kanadzie. Spotkanie zorganizował Konsulat a prowadził Konsul Generalny, pan Marek Ciesielczuk. Na spotkanie przybyli polonijni biznesmeni, inżynierowie i ludzie związani z kulturą i nauką w tym liczna grupa członków SIP w liczbie około 20 osób. Główna sala konsulatu nie mogła pomieścić wszystkich osób na ustawionych krzesłach i cześć musiała uczestniczyć w spotkaniu na stojąco.

Grupie profesorów przewodniczył prof. dr hab. inż. Antoni Tajdus, rektor AGH. W skład zespołu wchodzili też:

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju,
  • prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH,
  • prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, Kierownik Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH,
  • emerytowany prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Spotkanie otworzył Konsul Generalny witając profesorów i przybyłych członków polonijnej społeczności i po krótkim wstępie przekazał glos Rektorowi.


Rektor w swym dłuższym wystąpieniu zapoznał zebranych ze składem zespołu z AGH i celami wizyty w Kanadzie. Następnie, w formie b. bezpośredniej gawędy, opisał historię powstania i stan obecny AGH.

AGH (University of Science and Technology) im Stanisława Staszica, powstała w 1919 roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i w tym roku świętuje swoje 90 lecie powołania. Krotko opisał dzieje powstania, które sięgają 1913 roku, jeszcze w czasach, gdy Kraków był pod zaborem austriackim. Niemniej otworzeniu wtedy Akademii zwanej Akademią Górniczą przeszkodziła I Wojna Światowa. Dopiero po jej zakończeniu i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w dniu 8 kwietnia 1919 r., uchwałą Rady Ministrów została powołana do życia Akademia Górnicza w Krakowie. Otwarcia jej dokonał Marszałek Józef Piłsudski w dniu 20 października 1919 r. w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W czasie II wojny Swiatowej Niemcy zajęli budynki Akademii i nie pozwolili na jej działanie a pod koniec wojny budynki zostały ograbione i dosyć mocno zniszczone. Niemniej ponieważ Kraków jako jedno z pierwszych większych miast doczekało się wyzwolenia, Akademia szybko powróciła do swej dydaktycznej i naukowej działalności i do tego pomagała innym uczelniom w zburzonym kraju stawać na nogi.

AGH opuściło już 161 tys. absolwentów. Roczny budżet Uczelni wynosi 600 ml zł z tego połowa jest z EU. Wg. Rektora uczelnia należy do czołówki uczelni technicznych w Polce wraz z Politechniką Warszawską i Wrocławską. Niemniej w rankingu światowym nie zajmuje wysokiego miejsca, bowiem w przeszłości naukowcy uczelni mało publikowali w prasie zachodniej wskutek znanych ograniczeń w PRLu. Uczelnia nie chce zmienić nazwy, choć górnictwo teraz to tylko dwa kierunki na 44 oferowane na uczelni.

Rektor zdefiniował trzy najistotniejsze kierunki dla współpracy z Polonią i jej pomocy dla Kraju:

  • Energetyka
  • Pomoc szkolnictwu
  • Współpraca z uczelnią

Energetyka w kraju jest w poważnym zagrożeniu. Oparta jest głównie na elektrowniach cieplnych, w tym w 50% na węglu. Wskutek walki z emisją CO2 nie można jej dalej bazować na węglu jak i na gazie czy ropie naftowej. Bo będziemy płacić duże kary za przekroczenie limitów na tą emisję narzuconych przez Unię Europejską. Jedyną alternatywą dla Polski jest energetyka jądrowa. Niestety nie ma ona uznania w ochach rządzących jak i społeczeństwa. Tym bardziej, że udało się przesunąć wprowadzenie tych kar na szereg lat (po 2020 roku) wa więc polityków energetyka jądrowa przestała interesować. Wskutek dużych błędów popełnionych przez obecny rząd jak i poprzednie w różnych obszarach, nawet elektrownie węglowe są zagrożone w dostawach węgla. Wskutek znanej nam polityki górnictwa, Polska ogromny eksporter węgla dawniej, teraz ma pozamykane liczne kopalnie i w ub. Roku nawet musiała sprowadzać 10 mln ton węgla z Rosji.


Przemawia rektor AGH, prof.Tajdus

Jak mówił Rektor, energetyka to krwioobieg kraju. Musi być własna i nie uzależniona od obcych państw. Tymczasem już nawet firmy niemieckie zaczynają budować i nadzorować elektrownie w Polsce a takie kraje jak Ukraina mają nawet 70% mocy elektrowni do wysyłania na eksport. Nawet Niemcy teraz mają nadwyżki energetyczne i możliwości eksportu. To wszystko jest kuszące dla polityków gdyż nie muszą borykać się z ogromnymi inwestycjami związanymi z budową elektrowni jądrowych, a dalekowzroczności u nich nie widać ani troski o przyszłość kraju. Rektor widzi tu dużą rolę Polonii w przekonywaniu polityków i opinii krajowej do energetyki jądrowej poprzez odczyta, spotkania, seminaria i wizyty obustronne. Tym bardziej, że sporo z nas pracuje tu w Kanadze w energetyce jądrowej i są duże doświadczenia z nią związane, czego polscy naukowcy i inżynierowie zupełnie nie mają.

W szkolnictwie też pojawia się dużo problemów i są poważne zagrożenia dla racji narodowych. Jakiś czas (około 10 lat) temu zniesiono matematykę, jako obowiązkowy przedmiot na maturze. Skutek jest taki, że liczba godzin w szkole przeznaczana na matematykę zmalała, poziom absolwentów szkół średnich w kraju stale się obniża a uczelnie techniczne nie mają kandydatów na odpowiednim poziomie. Jak wiemy technika bazuje na matematyce. Doszło teraz do tego, że akademia i politechniki muszą organizować kursy doszkalające maturzystów, aby mogli starać się o przyjęcie do tych uczelni. Rektor widzi tu też dużą rolę Polonii w przekonywaniu polityków i rządzących w zmianie podejścia do matematyki. Kiedyś matematyka była silną dziedziną w Polsce.

Inny problem to naciski odgórne na zniesienie habilitacji w Polsce. Tymczasem habilitacja daje rękojmię, że naukowiec będzie starał się publikować i podwyższać swoje kwalifikacje. Do tego daje rektorom czy dziekanom lub dyrektorom instytutów naukowych narzędzia do zatrudniania i zwalniania pracowników naukowych na podstawie ich poziomu i aktywności zawodowej a nie bycia status quo mając stopień doktora.


Inż. Andrzej Sochaj przedstawił doświadczenia z zatrudnianiem w swojej firmie Cyclone Manufacturing Inc. studentów i absolwentów z kraju.

Co do współpracy biznesów i inżynierów polonijnych z uczelnią, to jest tu duże pole i możliwości. Chodzi o wzajemne kontakty i wizyty, dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i wiadomościami z krajem, zapraszanie studentów i naukowców na staże za granicą.

Po Rektorze zabrał głos też Prorektor AGH, prof. Lis, dzieląc się z zebranymi informacjami o polskiej nauce. Przykładowo podał, że w Polsce studiuje 120 tys. studentów chcących otrzymać stopień inżyniera, w tym na AGH 34 tys. Kierunki inżynierskie teraz nie są modne, młodzi ludzie wybierają inne zawody, łatwiejsze. Ten problem nie jest tylko w Polsce. Nawet więcej zauważalny jest w innych krajach Unii Europejskiej. Niemniej w Polsce silnymi działami są informatyka i robotyka a także inżynieria materiałowa. Nieprzypadkowo IBM, Microsoft i inni pootwierali swoje biura w Polsce.

Po wystąpieniach profesorów rozpoczęła się dyskusja i zadawanie pytań.

Jednym z pierwszych w dyskusji zabrał glos inż. Mariusz Zimny mający własną firmę Promation Nuclear. Zadał pytanie jakie korzyści będzie miała strona kanadyjska ze współpracy proponowanej przez Rektora.


Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, Hieronim Teresiński (z lewej) pokrótce przedstawił gościom historię i działalność SIP.

W dyskusji brali też  żywy udział i członkowie SIPu. M.in. inż. Andrzej Sochaj przedstawił swe doświadczenia z zatrudnianiem w swojej firmie /Cyclone Manufacturing Inc./ studentów i absolwentów z kraju. Miał ich już około 35 w ciągu 5 lat. Byli to studenci z Politechniki Lubelskiej zatrudniani na okres od 3 miesięcz do roku w ramach porozumienia z uczelnią. Mówił, że oprócz przywiezienia do kraju zarobionych pieniędzy, przywieźli dużo doświadczenia i wiedzy a świadectwa o pracy w firmie Cyclone otwierały im drogi do pracy w dobrych firmach w Polsce i Europie.

Głos zabierał też dr. inż. Emil Broś, P. Eng., pracujący w Ontario Power Generation Inc. On już nawiązał współpracę z AGH i obecnie w fazie uruchamiania jest stadium o tematyce energetyki jądrowej.

Po dyskusji wystąpił prezes ZG SIP dając profesorom krótki opis powstania SIPu i działalności jego członków. Na zakończenie wręczył Rektorowi biuletyny Stowarzyszenia - New Link, akurat z tematyką poruszaną na spotkaniu.

Po części oficjalnej Konsul zaprosił zebranych do sąsiednich sal na lampkę wina oraz poczęstunek. Tam tez dalej toczono ożywione dyskusje a profesorowie byli oblężeni przez uczestników, nawiązano szereg osobistych kontaktów, które pewnie będą wcześniej czy później procentować.

Janusz Bujnowski (tekst i zdjęcia)