Logo PIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Our Mission:

 • To provide members with a common platform for cooperation, exchange of knowledge and views, creative activities on professional, cultural and social matters, including cooperation with other Polish-Canadian organizations.
 • To extend assistance to members in matters of adaptation to Canadian engineering market-place, search for employment, integration into Canadian engineering and cultural environment.
 • To advance the quality of engineering and cultural awareness among its members.
 • To cherish and preserve tradition of Polish-Canadian engineers.
 • To foster activities aiming at technological progress.
 • To promote participation in economical, social and engineering activities by its members.


Nasze cele:

 • Stworzenie platformy do współpracy, wymiany wiadomości i poglądów w dziedzinach zawodowych, kulturalnych i społecznych uwzględniając współpracę z innymi polsko-kanadyjskimi organizacjami.
 • Udzielanie pomocy członkom w poszukiwaniu pracy i adaptacji zawodowej w środowisku kanadyjskim.
 • Poszerzanie wiedzy technicznej i przynależności kulturowej w polsko-kanadyjskim środowisku technicznym.
 • Utrzymywanie i rozwój tradycji polsko-kanadyjskich inżynierów.
 • Popieranie działalności zmierzającej do technicznego postępu.
 • Zachęcanie i popieranie udziału członków w działalności ekonomicznej, zawodowej i społecznej.